REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.12u.pl („Serwis”) oraz cel jego utworzenia. Użytkownik winien korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz z celami opisanymi poniżej.

2.     Administratorem Serwisu jest K2online.pl z siedzibą w Warszawie, ul alle bilder auf einer seiteen. Modlińskiej 190, 03-119 Warszawa, NIP: 5240402410, zwana dalej „Administratorem”. Telefon kontaktowy +225103635, adres e-mail: biuro@k2online.pl

3.     Podstawowym celem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i multimedialnych o Legionowskiej Pracowni Witrażowej 12u.

4.     Usługodawcą większości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest Administrator. Jednak niektóre usługi świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi herunterladen. W każdym takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność realizacji umowy z przedstawionymi w Serwisu warunkami, a sam usługodawca oraz właściwy dla świadczonych przez niego usług regulamin, jest wyraźnie wskazany w Serwisu.

§ 2 Użytkownicy

1.     Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Serwis.

2.    Serwis www.12u.pl nie umożliwia funkcji rejestrowania się użytkowników super nintendo games download for free.

§ 3 Treści umieszczane w Serwisu

1.     Poszczególne elementy zawartości Serwisu (tekstowe, graficzne, zdjęcia, filmy, aplikacje, bazy danych i inne), są przedmiotem autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, przysługujących Administratorowi bądź osobom trzecim i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów prawa. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z elementów zawartości merytorycznej, funkcjonalnej i graficznej Serwisu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem sims ccen. W szczególności nie jest dopuszczalne zwielokrotnianie wskazanych wyżej materiałów bądź ich opracowań oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, jak również dokonywanie, przede wszystkim w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania utworów i baz danych udostępnionych w Serwisu.

2.     Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu herunterladen.

§ 4 Odpowiedzialność Administratora

1.     Administrator Serwisu prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Jednakże Administrator Serwisu nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator Serwisu nie był w stanie zapobiec;

3.     Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość disney lieder german for free.

4.     Administrator Serwisu nie zezwala na użytkowanie Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Administratora oraz na pobieranie jakichkolwiek informacji z Serwisu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania, chyba że umowa między Stronami stanowi inaczej.

§ 5 Warunki techniczne świadczenia usług.

1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:

a.     połączenie z siecią Internet;

b.     przeglądarki internetowe herunterladen.

c.     Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.

2.     Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym Użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Serwisu magazin herunterladen. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest w zakładce Pliki Cookies w stopce Serwisu

§ 6 Reklamacje

1.     Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, pocztą na adres Administratora lub na adres e- mail: biuro@k2online.pl. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty inne niż Administrator, Użytkownik Serwisu winien zgłaszać bezpośrednio do danego usługodawcy storytel ebook downloaden.

2.     Zgłoszenie reklamacyjne skierowane do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.     Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: K2online.pl, ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa.

2.     Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu prosimy kierować na wskazany powyżej adres lub na adres e-mail: biuro@k2online.pl

3.     Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu geschichten für kinder zum herunterladen. O każdej zmianie Regulaminu mającej wpływ na prawa lub obowiązki Użytkowników, Administrator powiadomi Użytkowników na stronie Serwisu z 7-dniowym wyprzedzeniem.